Project Lead (Creative Learning through the Arts) - Expiring soon!

Posted 26/04/2024 by Arts Council Of Wales

Location:
Colwyn Bay, Conwy, United Kingdom
Salary/Rate:
£42,589/annum

Arweinydd Prosiect (Dysgu Creadigol trwy'r Celfyddydau)

Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Cytundeb 12 mis (cyfnod mamolaeth)

Gradd D: Cyflog cychwynnol o £42,589

Lleoliad: Lleolir y swydd hon yn swyddfa’r Cyngor Celfyddydau Cymru ym Mae Colwyn. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio mewn ffordd hybrid.

Mae ein buddion yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau blynyddol, 2.5 diwrnod braint, oriau/patrwm gweithio hyblyg, , cynllun beicio i'r gwaith a phensiwn cyflog terfynol (6%).

Am Dysgu Creadigol

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru'n cydweithio ar brosiect pwysig i wella ansawdd dysgu creadigol yn ysgolion Cymru.  Pennwyd rhaglen uchelgeisiol o weithgarwch yn Dysgu Creadigol trwy'r Celfyddydau  – cynllun gweithredu i Gymru.

Pennodd y Cynllun strategaeth weithredu ar y cyd sydd wedi galluogi Cyngor y Celfyddydau a Llywodraeth Cymru i gydweithio i roi argymhellion adroddiad yr adolygiad o'r Celfyddydau mewn Addysg (Smith 2013) ar waith.  Mae'r cynllun wedi gweithredu'n effeithiol dros yr 8  mlynedd rhwng 2015 a 2023 ac mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i barhau i weithio mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru hyd at 2025.

Am Arweinwyr Prosiect

Mae yna 6 Arweinydd Prosiect (gan gynnwys y swydd wag hon) a rhyngddynt maent yn cwmpasu amrediad y dyletswyddau a ddisgrifir yn y disgrifiad swydd. Maent yn gynorthwyo Rheolwr y Rhaglen wrth ddatblygu polisi a strategaeth mewn perthynas â’r rhaglen Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau, a’i chyflwyniad llwyddiannus. I gael disgrifiad llawn o ddyletswyddau a chyfrifoldebau, cyfeiriwch at y disgrifiad swydd.

Amdanoch chi

Bydd gennych chi angerdd dros y celfyddydau ac addysg a’r weledigaeth i reoli a gweithredu mentrau sy’n datblygu cynllun dysgu’r Celfyddydau a Chreadigol. Bydd angen i chi allu cyfathrebu’n dda a chydweithwyr â rhanddeiliaid a gweithio mewn perthynas â’r bydd Addysg, byd y Celfyddydau a/neu dysgu creadigol. Yn ddelfrydol, bydd gennych hefyd wybodaeth gadarn am dechnegau rheoli prosiect a dulliau sicrhau ansawdd.

Yr Iaith Gymraeg

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Ar ôl cael eich penodi gallwn eich cefnogi chi i ddatblygu a gwella’ch sgiliau iaith ymhellach ac i gynyddu eich hyder wrth siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg.

Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd, sy'n ymroddedig i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r holl feini prawf hanfodol a nodir yn y fanyldeb person.

Dyddiad cau: Hanner nos, Dydd Gwener 24 Mai 2024

Cyfweliadau: Dydd Mawrth, 11 Mehefin 2024

Project Lead (Creative Learning through the Arts)

Full-time, 37 hours per week
12-month contract (maternity cover)
Grade D: Starting salary of £42,589
Location: This role is based at the Arts Council of Wales office in Colwyn Bay. We are currently working in a hybrid way.

Our benefits include 30 days annual leave, 2.5 privilege days, flexible working hours/pattern, cycle to work scheme and a final salary pension (6%).

About Creative Learning:

The Welsh Government and Arts Council of Wales are collaborating on a major project to enhance the quality of creative learning in Wales’ schools.  An ambitious programme of activity has been set out in Creative Learning through the arts – an action plan for Wales. The Plan set out a joint implementation strategy that has enabled the Arts Council and Welsh Government to work together to implement the recommendations contained in the Arts in Education review report (Smith 2013).  The plan has been successfully delivered over the 8 years from 2015 – 2023 and the Welsh Government has agreed to continue to work in partnership with the Arts Council of Wales until 2025. About Project Leads:

There are 6 Project Leads (including this vacancy) and between them they cover the range of duties described in the job description. They support the Programme Manager in the development of policy and strategy in relation to the Creative Learning through the Arts programme, and its successful delivery. For a full description of duties and responsibilities, please refer to the job description.

About you:

You will have a passion for the arts and education, as well as the vision to manage and implement initiatives that advance the Arts and Creative Learning plan. You will need to be able to communicate well with colleagues and stakeholders and work in partnership with Education, Arts and/or creative learning. You will ideally also have sound knowledge of project management techniques and quality assurance approaches.

Welsh Language

We work in both English and Welsh. Fluency in Welsh (both written and spoken) is essential for this post. We can support you to develop and improve your language skills.

Disability confident Scheme

The Arts Council of Wales is a Disability Confident employer, committed to interviewing all disabled applicants who meet all the essential criteria set out in the person specification.

Closing date: Midnight, Friday 24 May 2024
Interviews:  Tuesday, June 11 2024

Type:
Contract
Contract Length:
N/A
Job Reference:
NBCarPL2504
Job ID:
221543173

Remember: You should never send cash or cheques to a prospective employer, or provide any financial information. Please get in touch if you see any roles asking for payments or financial details from you. For more information, visit jobsaware.co.uk.

Create new Job Alert

Create a new Job Alert to make sure you see the best new jobs first!

Your search has been saved and has been added to your Job Alerts